O nás

Identifikační číslo: 49023837;  Spisová značka: C 3096 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

1. Kde nás najdete

Sídlíme na Blatensku v hojně turisty navštěvované oblasti Prácheňska v malebném jihočeském městečku 60 kilometrů jihovýchodně od Plzně respektive 80 kilometrů severozápadně od Českých Budějovic.

Mapu a kontakt naleznete zde:

Kontakt

 

2. Předměty činnosti

 • zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • opravy motorových vozidel
 • zámečnictví
 • silniční motorová doprava
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady
 • řeznictví a uzenářství

3. Organizace firmy

Firma je členěna podle předmětů činnosti na kalkulačně samostatná střediska s mistrovskými úseky.

 • výroba ryb
  • středisko v Blatné telefon: 383 421 036 a středisko v Sedlici telefon: 383 493 543
 • produkce kachňat a výkrm drůbeže
  • středisko kachní farma Blatná, ul. Mačkovská, telefon: 383 422 948
 • zámečnictví, opravy motorových vozidel, kovovýroba, výrobky pro rybáře
  • středisko mechanizace Blatná, telefon: 383 422 511
 • velkoobchod s mrazírenským zbožím, zpracování a výroba uzených ryb a rybích výrobků
  • středisko v Blatné, telefon: 383 421 037, 383 422 513
 • sportovní rybolov
  • středisko v Blatné, telefon: 383 421 036 a středisko v Sedlici telefon: 383 493 543
 • import a velkoobchod mražených ryb 
  • středisko  v Blatné, telefon: 383 421 037, 383 422 513

4. Členství v jiných organizacích

 • Rybářské sdružení České Budějovice 
 • Potravinářská komora Praha 
 • Agrární komora Strakonice

 5. Specifické podmínky pro výrobu

 • hospodaříme v oblasti jihozápadních Čech (okres Strakonice, Písek, část okresu Příbram) v jedné z oblastí s nejnižším emisním zatížením v ČR 
 • všechny rybníky jsou významné krajinné prvky, tzn., že se jedná o ekologicky a esteticky hodnotné části krajiny, které utváří její typický vzhled a přispívají k udržení její stability. Každý zásah proto podléhá souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody. Paradoxem je, že musíme žádat i o povolení chovu ryb v rybnících. 
 • v rybnících se často vyskytují raci, v přítocích mihule, v okrajích rostou chráněné rostliny 
 • některé rybníky jsou součástí chráněných území evropského významu NATURA 2000 /kuňka ohnivá/, další rybníky tvoří chráněná území - přírodní památky 
 • velké množství rybníků má výbornou samočisticí schopnost 
 • tržní ryby přijímají hlavně přirozenou potravu a jsou pouze dokrmovány obilím, nejsou tedy produktem průmyslového chovu jako některé jiné druhy zvířat a ryb, jsou produktem přírodního chovu 
 • Blatensko má unikátní geologické podloží, což dává rybníkům neopakovatelné vlastnosti pro chov ryb. V rybnících je ten "správný" poměr mezi úrodným bahnem a čistým pískem. 

Výsledkem těchto produkčních podmínek je gurmány velmi ceněna chuť blatenských ryb.

Odchov a výkrm kachen probíhá v moderně vybavených halách splňujících všechny podmínky a welfare zvířat. Máme chovné hejno a líhně, takže si produkujeme vlastní kachňata. Zpracovatelé kachen v Mirovicích dlouhodobě oceňují kvalitu námi dodávaných vykrmených kachen. To znamená, že se významně podílíme na kvalitě prodávaných českých kachen nejen na českém trhu.

6. Vnější vlivy

Je škoda, že naše veřejnost, včetně některých státních institucí stále nedoceňuje význam chovu ryb a rybníků. Mimoprodukční funkce rybníků bere jako samozřejmost, např.: akumulace vody, retence při povodních, zvyšování přirozených zásob podzemních vod, ochrana přirozené fauny a flory, rekreační, protipožární a dočišťovací význam, vodní sporty, sportovní rybolov, dopravní spojení po hrázích apod. A dokonce mnohdy rybářům a majitelům těchto nemovitostí ztěžuje činnost. Věříme, že stejně jako si váží podhorských oblastí, luk a pastvin, tak si naše společnost bude vážit i významu rybníků a bude ochotna přispět na jejich zachování v naší krajině s tak bohatou rybníkářskou tradicí. Jak moudré bylo nařízení Karla IV. k českým stavům z r. 1356: "Všem stavům a městům nařízení dávám pilně stavěti rybníky, jednak aby bylo postaráno o hojnost ryb pro potravu lidu, dále aby půda co nejvíce využita byla, zejména, aby se voda v nich mohla shromažďovati, za účinků slunce a teplých větrů odpařovati a blahodárně působiti na okolní rostlinstvo. Mimoto má rybník velkou část vody zadržeti a tím náhlým povodním v krajinách níže ležících zabrániti."

7. Problémy

Problémem jsou škody způsobené chráněnými predátory konkrétně kormorány, volavkami a vydrami, škody způsobené bobry se u nás v současné době ve větší míře zatím neprojevují. Dále škody způsobené pytláky Tyto škody představují ročně milionové ztráty. Narůstají škody na rybnících a rybničních zařízení způsobené vyznavači přírodního koupání. V neposlední řadě rybníky slouží jako odkladiště všeho nepotřebného. Ekonomicky největším problémem je zanášení rybníků, resp. kumulace sedimentů a zanášení dna přetrvávajícími splachy zemědělské půdy z jejich okolí, způsobené nevhodným hospodařením zemědělských subjektů, zejména pěstování kukuřice, které způsobuje v povodí nadměrnou erozi. Tím dochází ke snížení akumulace rybníků a zhoršení ochrany proti povodním.

8. Nové směry

 Dbáme o zdravý a harmonický rozvoj přírody i pohody zvířat. Chov ryb a drůbeže je v souladu s tradicí českého venkova i potřebou dnešních lidí. Ve vlídném zacházení a dobré veterinární péči o živá zvířata nacházíme naplnění našich podnikatelských cílů. Jen zdravé a spokojené hospodářské zvíře může přinést požadovaný užitek nám jako jeho producentům a chovatelům, tak životnímu prostředí i našim zákazníkům. Produkce kvalitních, cenově přijatelných a zdravých potravin je našim významným cílem.

Uvědomujeme si, že musíme využívat všechny funkce rybníků - produkční i mimoprodukční. Proto chceme postupně nabízet a rozšiřovat i další služby, které jsou s rybníkem spojeny - sportovní rybolov, vodní sporty, případně plnit i další netradiční požadavky našich zákazníků.

Větší pozornost věnujeme přímému prodeji našeho zboží – živých, zpracovaných a uzených ryb a širokého sortimentu mraženého zboží. V neposlední řadě pak prodeji výrobků našeho střediska mechanizace.
Věříme, že lepší budoucnost je v dobré komunikaci mezi schopnými partnery tvořícími vertikálu od dodavatelů surovin přes prvovýrobce a zpracovatele až k obchodníkům a konzumentům, ve vytváření seriózního podnikatelského prostředí.

 

 

 

2016 (C) Blatenská ryba
By: Joomla Free Templates